2010 Tissue Analysis Cotton Study-NZONE-NC1365180736011